ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Chabo Bags gevestigd te Woerden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht onder dossier nr. 52050920.

1. Definities
1.1 Chabo gevestigd te Woerden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder dossier nr. 52050920.

1.2 “Producten” betekenen de zaken die door Chabo worden aangeboden of geleverd.

1.3 “Afnemer” betekent de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie door Chabo Producten worden aangeboden of met wie Chabo een overeenkomst tot levering van Producten heeft gesloten.

1.4 “Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen Chabo en de Afnemer tot levering van Producten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Alle door Chabo gedane aanbiedingen van Producten, alle Overeenkomsten tot levering van Producten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Op het moment van totstandkoming van een Overeenkomst wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de Afnemer verstrekte nadere orders, zowel mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enig andere wijze verstrekt aan Chabo zodat een schriftelijke bevestiging door de leverancier niet (alsnog) noodzakelijk is.

3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Chabo zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Een aanbieding geldt als een tot de Afnemer gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een order. Chabo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen van de Produkten te wijzigen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand indien Chabo de order schriftelijk heeft aanvaard of indien Chabo tot uitvoering van de order is overgegaan.

3.3 Chabo is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van de Producten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet door Chabo wordt geaccepteerd, deelt Chabo dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de order aan de Afnemer mede.

4. Prijzen/betaling
4.1 De prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
– gebaseerd op levering franco,
– exclusief BTW

4.2 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Chabo aangewezen bankrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige niet op de factuur vermelde korting. De Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. De datum van creditering van de bankrekening van Chabo geldt als datum van betaling.

4.3 Chabo is gerechtigd van de Afnemer een vooruitbetaling, een voorschotbetaling, een bankgarantie dan wel het stellen van andere zekerheid te verlangen, voordat Chabo met de Afnemer een Overeenkomst aangaat.

4.5 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Chabo tegen de Afnemer moet nemen bij het niet nakomen door de Afnemer van zijn betalingsverplichtingen, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van € 70,- en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

4.6 Indien de Afnemer in verzuim is en/of Chabo goede gronden heeft te vrezen dat de Afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen (onder meer in geval van faillissement of surséance van betaling van de Afnemer, beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen van de Afnemer, verkoop of liquidatie van de onderneming van Afnemer), dan zal Chabo, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle aan Chabo verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
– vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
– de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
– overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere Overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
– haar verplichtingen uit alle andere Overeenkomsten met de Afnemer op te schorten;
– de Produkten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van de Afnemer bij de Afnemer of bij derden weg te halen of te doen halen;
– de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.
In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst zal de schade geleden door Chabo als gevolg van de opschorting of ontbinding, gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Levering
5.1 Elke levering zal geschieden op het adres waar Afnemer gevestigd is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Chabo is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De Afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

5.3 Door Chabo opgegeven leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar deze termijnen zijn slechts indicatief en dus geen voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen is Chabo niet gehouden tot (schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

5.4 De Afnemer is gehouden de Producten in ontvangst te nemen, zodra hem deze door Chabo ter beschikking zijn gesteld. Indien, om welke reden dan ook, de Afnemer niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen, dan is de Afnemer verplicht de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.

6. Eigendomsovergang/eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Chabo geleverde Producten blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst jegens Chabo verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van Chabo.

6.2 De Produkten kunnen door de Afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Chabo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling, zonder dat Chabo gehouden is tot enige schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chabo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Chabo staat er voor in dat de Producten op het moment van levering aan de Afnemer voldoen aan de eigenschappen zoals genoemd in de aan de Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst ter beschikking zijn gestelde schriftelijke (technische) specificaties ten aanzien van de Producten.

8.2 Bij aflevering van de Producten vermeldt Chabo of ten aanzien van de betreffende Producten een service dienst wordt aangeboden. De Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering van de Producten te onderzoeken of de Producten aan de bijbehorende specificaties voldoen en de Producten onbeschadigd zijn afgeleverd.

8.3 Indien de Producten bij aflevering niet aan de betreffende specificaties voldoen en/of beschadigd zijn dan dient de Afnemer conform de met de Producten meegeleverde instructies en binnen de daarin vermelde termijnen het kantoor in kennis te stellen over het niet voldoen van de Producten en dient de Afnemer de genoemde Producten aan het kantoor van Chabo te sturen. Chabo zal de betreffende Producten kosteloos repareren of vervangen.

8.4 Indien de Producten bij aflevering niet aan de betreffende specificaties voldoen en/of beschadigd zijn dan dient de Afnemer Chabo over het niet voldoen aan de) specificaties en/of beschadiging van de Producten binnen vijf (5) werkdagen na levering, althans onmiddellijk nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, doch uiterlijk binnen een(1) maandna levering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

8.5 Na ontvangst van een kennisgeving als bedoeld in 8.4, binnen de termijn van een (1) maand, zullen Chabo en de Afnemer in overleg de Producten die beschadigd waren of niet voldoen aan de bijbehorende specificaties aan Chabo retourneren. Na vaststelling door Chabo van de gemelde beschadiging en/of het niet voldoen aan de bijbehorende specificaties zal Chabo de betreffende Producten kosteloos vervangen of het desbetreffende factuurbedrag vergoeden, een en ander naar keuze van Chabo.

8.6 Chabo geeft ten aanzien van de Producten uitsluitend de eventuele fabrieksgarantie voor de betrokken Producten die Chabo´s leverancier geeft. De Afnemer zal ten aanzien van de Producten aan haar afnemers nimmer een verdergaande garantie geven. De Afnemer vrijwaart Chabo tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door de Afnemer gegeven garantie en/of door de Afnemer aan derden verschafte informatie omtrent de Producten die afwijkt van eventuele door Chabo gegeven garantie en/of door Chabo verschafte informatie omtrent de Producten.

8.7 Enige aansprakelijkheid van Chabo jegens de Afnemer zal te allen tijde beperkt zijn tot de vergoeding van de koopprijs van het betreffende Produkt, mits deze compleet wordt geretourneerd. Chabo is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van de Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld door Chabo. Behoudens opzet of grove schuld is Chabo evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door Chabo in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. De Afnemer vrijwaart Chabo ten aanzien van aanspraken van derden
terzake.

8.8 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 De Afnemer zal geen inbreuk te maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de Producten. De Afnemer vrijwaart Chabo ten aanzien van aanspraken van derden terzake.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden, Overeenkomsten of een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.